<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin inspiroiden? Miten tunneälytaitoja johtamisessa voi kehittää? Mitä on tunneälykäs johtajuus? Näitä avasin alla tarkemmin.

johtajavalmennus-background_new

Kuinka tärkeitä tunneälytaidot ovat?

On sanottu, että tunneälytaidot ovat 2020-luvun supervoima. Tämä on helppo allekirjoittaa sekä johtajille että ihan kaikille muillekin. Lukemattomien tutkimusten mukaan niiden ajankohtaisuus ja tärkeys on jo kasvanut ja jatkaa kasvamistaan moninkertaiseksi seuraavien 3-5 vuoden aikana. ¸Cap Gemini esimerkiksi ennusti "The Essential skillset for the age of AI"-tutkimuksessaan että tärkeys kasvaa 6-kertaiseksi ja että tunneäly tulee olemaan välttämätön työtaito, jota ilman ei verkottuvassa ja automatisoituvassa maailmassa pärjää.

Tunneäly vaikuttaa kaikkeen mitä teet ja kaikkiin keiden kanssa teet. Periaatteessa sen sisin on hyvin yksinkertaista käsittää; tunneälytaitosi joko sitouttavat ihmisiä sinuun tai tekevät yhteisten asioiden ja tavoitteiden saavuttamisesta haastavaa. Se vaikuttaa syvästi ihmissuhteiden laatuun, sinun ja muiden hyvinvointiin sekä mahdollistaa olla parempi kumppani, kollega, vanhempi, sisarus, esihenkilö, ystävä, johtaja jne. Genoksen slogan koostaa mielestäni edellä kirjoitetun hienosti yhteen "Game changing for Business, life changing for people".

 

Tunteiden tiede on neurotiedettä

Aivomme työskentelevät jatkuvasti määrittääkseen onko jokin tilanne tai asia meille uhka vai mahdollisuus, ystävä vai vihollinen, turvallinen vai turvaton. Ennen kuin valitsemme, miten käyttäydymme edellä kuvatussa hetkessä, limbisen järjestelmämme ns. "tunteiden aivomme" tunnistavat Mantelitumakkeen johdolla asian hyödyllisyyden/palkitsevuuden tai hyödyttömyyden/uhan. Tämä tapahtuu hyvin nopeasti suureksi osin tiedostamattamme ja tämän prosessin lopputulos "tunne" välitetään loogisen ajattelun aivoihimme otsalohkoon. Otsalohkon alueen aivot asetamme toiminnalle suunnitelman ja tavoitteet sekä aloitamme, tai tarvittaessa korjaamme, toimintaamme.

brain-1-1

 

Positiiviset vs negatiiviset tunteet

Neurotiede on myös todistanut, että positiiviset tunteet pyrkivät laajentamaan otsalohkon toimintaa, jolloin pystymme ajattelemaan avoimemmin ja luovemmin. Positiiviset tunteet lisäävät myös dopamiinitasoja joilla on suora yhteys kiinnostuksemme ylläpitoon käsiteltäviin asioihin ja uuden oppimiseen.

Positiiviset tunteet-1

Negatiiviset tunteet taas aiheuttavat käänteisen reaktion. Ne rajoittavat otsalohkon toimintaa, kaventavat ajatteluamme ja pienentävät kykyämme tulkita tapahtumia. Menemme ajatuksellisesti ikäänkuin siilipuolustukseen supistaen ymmärrystämme ja kykyämme objektiivisesti arvioida tilannetta. Kognitiivisten resurssiemme kuten muistin, ajattelun, luovuuden ja oppimisen käyttö on tällöin niukkaa. 

Negatiiviset tunteet

Sekä positiiviset että negatiiviset tunteet toki kuuluvat ihmiselämään - sekä työelämään. Johtajan on kuitenkin hyvin tärkeää kiinnittää jatkuvasti huomiota millaisen työympäristön luo, ruokkiiko se enemmän positiivisia vai negatiivisia tunteita. Henkilöstösi pääsee huippusuoritukseen harvoin kykyjä kaventavilla tunteilla.

 

Tunneälykäs johtajuus

Miten tunneälykkyys sitten näkyy johtamisessa ja mitä ovat tunneälykkäät johtamiskompetenssit? Tunneälykkään johtajan tunneälytaito-osaaminen näkyy johtajuuden eri osa-alueilla ohjaten ja ylläpitäen henkilöstöä tuottavien tunnetilojen puolella. Jakaessamme tunnetiloja tuottaviin tai tuottamattomiin käytän seuraavassa nyt Genoksen tunneälykkään johtamisen osaamisen mallia.

Genos_malli

Mallissa on 6 pääkohtaa jotka ottavat huomioon johtajan kyvykkyyden hallita tunteita itsessä ja muissa, osoittaa käyttäytymisellään aitoa ihmisläheistä ja laajakatseista johtajuutta samalla innostaen ja inspiroiden suoritukseen. Paljon sanottu, katsotaan sisältöä seuraavaksi tarkemmin.

1. Tietoinen johtaja 

Oletko tilanteissa läsnä? Vastauksesi voi vinkata sinulle miten itsetietoinen johtaja olet.  Itsetietoiset johtajat ovat tietoisia käyttäytymisestään, vahvuuksistaan ja rajoituksistaan sekä ymmärtävät miten vaikuttavat muihin.

Johtajan käyttäytyminen vaikuttaa joko myönteisesti tai kielteisesti kollegojen sitoutumiseen. Sitoutumisen aste näkyy toiminnassa sekä usein siitä millä sävyllä asioista keskustellaan. Itsetietoiset johtajat osaavat myös pyytää muilta palautetta johtajuudestaan ja reagoivat vahvasti ja nopeasti saatuun palautteeseen. He myös käyttäytyvät tavalla joka vastaa sitä, miten odottavat muidenkin käyttäytyvän ja ovat johdonmukaisia siinä mitä sanovat ja tekevät.

2. Empaattinen johtaja

Huomioitko johdettavat henkilöt mukauttaen johtamistyylisi tilanteen tai asian mukaiseksi? Johtajuus on pohjimmiltaan suorituskyvyn helpottamista johtamiensa henkilöiden tai tilanteiden mukaan. Kyky olla tietoinen muista on välttämätöntä toteuttaaksesi tehokkaita toimia muiden suorituskykyyn vaikuttaaksesi tekemisen esteitä poistaen.

Empaattiset johtajat saavat muut tuntemaan arvostusta ja osaavat ennakoida muiden vastauksia ja reaktioita. He osaavat tarkastella tilanteita muiden näkökulmista sekä huomaavat nopeasti kun joku tarvitsee tukea tai asia reagointia.

3. Vilpitön johtaja

Osoitatko avoimuutta johtajana? Aitous luo ymmärtävää, avointa ja luottamuksen ilmapiiriä joka kannustaa rehelliseen ja avoimeen keskusteluun. Varautuneet, ristiriitoja välttelevät johtajat usein luovat keinotekoista harmoniaa ja väärinkäsityksiä heidän ympärillään olevien keskuuteen. Käyttäytymistä kuvaa usein myös tylyt tai epäasianmukaiset kommentit.

Vilpitön johtaja ilmaisee itseään avoimesti ja tehokkaasti, kunnioittaa sitoumuksiaan sekä kannustaa samaa käyttäytymistä muissa. Usein rehellinen tunteiden ilmaisu ja jakaminen oikea-aikaisesti kuvastavat vilpitöntä, aidosti käyttäytyvää johtajaa.

4. Laajakatseinen johtaja

Pohditko tunteita ja ja asioita monesta näkökulmasta tehdessäsi päätöksiä? Konsultoitko muita ennen päätöksentekoa? Tunneperäinen päättely on taito pystyä hyödyntämään omien ja muiden tunteisiin liittyvää tietoa yhdistäen se muihin faktoihin ja tietoihin päätöksenteossa. Vahvan tunneperäisen päättelykyvyn omaavat johtajat pystyvät olemaan laajakatseisia päätöksissään jolloin ihmisten sitoutumisen aste kasvaa.

Työ on muuttunut ja jatkaa muuttumistaan yhä monimutkaisemmaksi usein myös työtahdin kasvaessa. Tällöin nopea ja ja tehokas päätöksenteko on ensiarvoisen tärkeää. Kun osaat ennakoida ja ottaa huomioon miten ihmiset tulevat tuntemaan tehtäviin päätöksiin liittyen pystyt kasvattamaan ihmisten tuen ja hyväksynnän tasoa päätöksillesi.

5. Resilientti johtaja

Hallitsetko aikaasi ja tunteitasi tehokkaasti? Itsensä johtaminen tarkoittaa omien tunteiden ja mielentilojen hallintaa, ajan ja käyttäytymisen hallintaa sekä itsensä jatkuvaa kehittämistä. Johtajille tämä tunneälytaitojen alue on erittäin tärkeä sillä resilienttejä johtajia pidetään usein joustavina kun taas vastakohtia oikuttelevina virheistään oppimattomina johtajina.

Johtajan mieliala on hyvin tarttuva työpaikalla ja näin vahva joko tuottavaa tai tuottamatonta tekemistä ohjaava voima. Itsehallinta auttaa johtajia olemaan joustavia korkeat työn vaatimukset ja stressi halliten. Uusiin tilanteisiin sopeutuminen, pyrkimys parantaa omaa suoritustaan, virheiden tunnustaminen ja niistä oppiminen positiivisen ja energisoivan käyttäymisen kautta erottaa resilientin johtajan muista.

  6. Valtuuttava johtaja

Inspiroitko suoritukseen? Muiden kovan työn ja saavutuksien tunnistaminen, positiivisen työilmapiirin ylläpitäminen, tuen ja ohjauksen tarjoaminen sekä rakentavan palautteen antaminen luo valtuuttavaa työkulttuuria. Myös sopimaton käyttäytyminen vaatii reagointia tehokkaasti ja nopeasti kulttuurin rapautumisen estämiseksi. Culture eats strategy for lunch-sanonta kuvaa hyvin tämän tärkeyttä.

Suorituksiin inspirointi yhä uudelleen tapahtuu vaikuttamalla myönteisesti toisten suoritustasoon ongelmanratkaisun, palautteen, tukemisen ja työn tunnustamisen kautta. Henkilön rooli- ja tavoitekirkkauden selkiyttämisen kautta suorituskykyä voidaan ohjata, ja parantaa jatkuvasti, tehokkaasti tavoitteita kohti. Innostava tyylin omaksuneet johtajat luovat muille mahdollisuuden suoriutua paremmin kuin heiltä odotetaankaan.

genos_johtaminen

Lopuksi

Johtaminen ja johtajaroolissa toimiminen on haastavaa. Markkinoiden jatkuvat, varsinkin odottamattomat, muutokset luovat yrityksille paineita muokata toimintaansa uudenlaiseksi. Uusi toimintamalli ei tapahdu ilman, että ihmisiä johdetaan toimimaan uudella tavalla. Ihmisillä on erittäin voimakas tahto pysyä vanhassa ja joskus turvallisenkin tuntuisessa toimintamallissa tai ratkaisussa. Saada ihmiset muuttumaan vaatii aina vahvan konseptin, tarinan, jonka juonen sisältö on niin vahva, että ihminen haluaa siihen sitoutua vanhasta toimintamallista luopuen.

Kun mietit ja arvioit miten tunneälykäs johtaja olet voit käyttää apunasi myös Frances Frein ja Anne Morrissin kehotusta pohtimaan mikä on johtajuuden ydin. Heidän mukaansa johtajuuden ytimessä on se, kuinka tehokas olet voimaannuttamaan muita ihmisiä ja vapauttamaan heidän täyden potentiaalinsa. Voit pohtia tätä paremmin vastauksiesi kautta näihin kysymyksiin;

  1. Toimivatko tiimisi jäsenet ja kollegasi paremmin kun sinä olet paikalla?
  2. Ovatko he seurassasi tuottavampia ja sitoutuneempia?
  3. Tekevätkö he itselähtöisesti innovointia ja älykkäitä huomioita?

Jos vastasit osaan "joskus", niin ei hätää. Tämä vastaus on tyypillisin jopa kaikkein kokeneimpienkin johtajien keskuudessa. Frei ja Morriss toteavatkin, että erilaisen taustan ja aseman pituuden omaavat johtajat onnistuvat vain joskus luomaan olosuhteet, jotka mahdollistavat muiden ihmisten menestymisen. Johtamissuoritusta kannattaakin tarkastella sen kautta, kuinka usein ja millä tavoin me pystymme innostamaan muita huippusuorituksiin.

Heräsikö ajatuksia tai kysymyksiä? Ole rohkeasti yhteydessä ja keskustellaan aiheesta, autan mielelläni. Voit myös varata kalenteristani suoraan keskusteluajan ao napista:

Varaa aika Petrin kalenterista

 

 

Tunnetko itsesi?

Itsetietoisuus on kriittistä työsuorituksen, tiimiyhteistyön ja johtamisen tehokkuuden kannalta, mutta siitä on selkeästi puutetta nykypäivän...

Psykologinen turvallisuus luodaan tunneälyn avulla

Psykologinen turvallisuus on tila, jossa tunnet yhteenkuuluvuutta, turvallisuutta oppia, turvallisuutta osallistua ja turvallisuutta haastaa...

Tunneälykkään johtamisen malli

Miten toimii tunneälykäs johtaja? Millaisia johtamisen tapoja ja menetelmiä hän osaa käyttää viedäkseen ihmisiä kohti tavoitteita suorituksiin...