<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

HENKILÖARVIOINTIEN MERKITYS TÄMÄN PÄIVÄN TYÖELÄMÄSSÄ?

600x344_9
IMG_4802_2
Henkilöarviointien merkitys tämän päivän työelämässä?

Työelämän henkilöarvioinnit

Monessa organisaatiossa henkilöstökulut ovat suurimpiä eriä budjeteissa ja siten asioita, jotka aiheuttavat päänvaivaa ylimmälle johdolle. Organisaatiot tarvitsevat kuitenkin aina huippusuorituskykyistä, hyvin yhteen toimivaa työvoimaa kaikilla tasoilla menestyäkseen alati kovenevassa kilpailussa. Hyvät henkilöarvioinnit antavat organisaatioille ja heidän johdolleen johdonmukaista, syvällistä ja objektiivista tietoa henkilöstöstä.
 

Työntekijöistä saatavaa tietoa:
• Sopivuus organisaation kulttuuriin, työrooliin, esimieheen ja tiimiin
• Osaaminen, käyttäytymispiirteet, työsuoritus ja kehitystarpeet
• Oppimis- ja kommunikointityyli
• Rehellisyys, luotettavuus, työmoraali ja asenne erilaisia asioita kohtaan
• Paineensietokyky, reagointi konflikteihin, stressiin ja muutoksiin

Arvioinneista saatava tieto auttaa johtoa ja esimiehiä tekemään parempia henkilöstöön liittyviä päätöksiä, kun ei tarvitse toimia vain vaiston varassa.

Saavutettavia hyötyjä:
• Rekrytoidaan henkilöitä joilla, on suurin todennäköisyys menestyä tietyssä työssä
• Lyhennetään aikaa saada uusi työntekijä tuottamaan täydellä teholla
• Parannetaan esimiesten ja alaisten välistä vuorovaikutusta
• Vähennetään konflikteja työpaikalla ja parannetaan työtyytyväisyyttä
• Maksimoidaan jokaisen työntekijän kontribuutio organisaatiolle
• Vähennetään poissaoloja ja vaihtuvuutta
• Lisätään myyntiä ja parannetaan asiakasuskollisuutta
• Tehostetaan strategista työvoimasuunnittelua ja organisaation muutosvalmiutta
• Lisätään koko henkilöstön osaamista, tuottavuuden tasoa ja joustavuutta

Vaikka HR osasto yleensä hallinnoi arviointeja, on hyvä muistaa, että tämän tyyppiset asiat pitää olla korkeimman johdon agendalla. Johdon tulee kantaa vastuu huippusuorituskykyisen työvoiman rakentamisesta ja ylläpitämisestä.

Miksi oikeasti tarvitaan henkilöarviointeja?

 

Henkilöarvioinnit paljastavat nopeasti, ja huomattavasti johdonmukaisemmin, syvällisemmin ja objektiivisemmin, tietoa työntekijöistä, jota useimmat esimiehet eivät itse pystyisi saamaan selville.
Monet seikat rajoittavat organisaatioiden ja esimiesten mahdollisuuksia saada tarpeeksi tietoa ja sitä oikeaa tietoa työntekijöistä, jota tarvittaisiin sekä organisaation että yksilön kannalta tärkeiden päätösten tueksi. Tähän on kolme pääasiallista syytä:

1. Työntekijöillä on taipumus kaunistella omaa pätevyyttään. Society of Human Resource Management (SHRM) mukaan 53 % heidän tutkimistaan ansioluetteloista sisältävät väärää tietoa.

2. Esimiehillä on taipumusta ”suodattaa ja muuttaa” tietoa työntekijöiden suoritusarvioinneista. Nyky-yhteiskunnassa harvat haluavat antaa negatiivista palautetta kenestäkään.

3. Ihmisiä on vain niin vaikea ymmärtää. Työntekijöiden käyttäytymistä on usein verrattu jäävuoreen—noin 90 % käyttäytymispiirteistämme selittyvät seikoilla, joita on erittäin vaikea havaita normaalissa kanssakäymisessä.

"Hyvä henkilöarviointi tuo esille luotettavaa tietoa työntekijästä kustannustehokkaasti ja nopeasti." 

Hyvä tieto edesauttaa parempaa johtamista

 

Mieti organisaatiosi viimeisimpien rekrytointien kustannuksia. Palkkakulujen lisäksi on ilmoitus- ja haastattelukulut, koulutuksen kulut ja aika, joka menee ennen kuin uusi työntekijä saavuttaa täyden tuottavuuden tason. Mikään organisaatio ei luultavasti käyttäisi 50,000 € tai enemmän jonkun laitteen hankintaan ilman tarkkaa tietoa siitä miten laite toimii, kunnon koulutusta laitteen käyttöön, käyttöohjeita, takuuta ym. Ennen laitteen hankintaa, halutaan tietää, onko se juuri oikea laite omalle organisaatiolle. Ennen käytön aloittamista tutustutaan luultavasti käyttöohjeeseen.

Kuitenkin näemme joka päivä, yritysten palkkaavan ja kouluttavan henkilöitä hyvin vähällä tai ilman mitään tietoa, joka auttaisi esimiehiä ymmärtämään, miten nämä työntekijät toimivat ja miten hyvin he sopivat organisaatioon tai tiettyyn työtehtävään. Organisaatioissa ei tunnuta ymmärtävän, että henkilöarviointi antaa oivan ”käyttöohjeen”, joka antaa esimiehelle paremmat edellytykset saada oma organisaatio huippusuorituskykyiseksi. Tästä syystä me uskomme, että kaikkien, jotka toimivat esimiehinä tai pyörittävät liiketoimintaa tulisi tutustua henkilöarviointien tuomiin hyötyihin.

 

 

Kaipaatko keskustelukumppania henkilöarviointi-asioissa?

 

Mikäli teidän organisaationne on kuten useimmat, teidän kallein resurssinne on henkilöstö. Henkilöstöön panostetaan paljon ja heiltä myös odotetaan paljon. He ovat myös yrityksen kasvot ulospäin. On selvää, että teidän tulee tuntea heidän hyvin … mutta se on usein helpommin sanottu kuin tehty.

Me kannustamme teitä ottamaan meihin yhteyttä jo tänään, jotta voisimme näyttää teille minkälaista ensiarvoisen tärkeää tietoa meidän henkilöarviointimme voivat paljastaa ja miten teidän esimiehenne voivat hyödyntää meidän ratkaisujamme tuottavuuden maksimointiin.

Adeptuksen edustamia arviointityökaluja voidaan käyttää joko itsenäisesti tai yhteistyössä meidän tai jonkun kumppanimme kanssa. Riippumatta siitä, miten käytät arviointeja, organisaatiollasi on odotettavissa reilu tuottavuuden parannus. Edustamamme työkalut on kehitetty juuri sitä varten.

Varaa aika online-tapaamiselle asiantuntijamme Christian Öllerin kanssa.  Hän ohjaa sinua oikeaan suuntaan ja antaa mielellään kehitysideoita.

bg-menetelma

Oikean arviointimenetelmän valinta voi olla vaikeaa.

Ottaen huomioon tarjolla olevien henkilöarviointien laajan skaalan, voi olla vaikeaa valita se, joka parhaiten soveltuu omaan organisaatioon ja tiettyyn tarpeeseen. Erilaisiin tarkoituksiin on erilaisia arviointeja.

1. Kovien taitojen arvioinnit mittaavat tyypillisesti henkilön teknistä ja hallinnollista osaamista konkreettisissa asioissa, kuten esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelman tai vastaavan käyttö. Kovat taidot ovat yleensä helposti havaittavissa, määriteltävissä ja mitattavissa. Niitä on yleensä helppo opettaa ja niissä tarvitaan hyvin harvoin ”poisoppimista”.
2. Pehmeiden taitojen arvioinnit mittaavat tyypillisesti kognitiivisia taitoja, käyttäytymistä, personallisuutta, asenteita, arvoja, kommunikointityyliä, johtamistyyliä, tunnetaitoja ja muuta vastaavaa. Pehmeiden taitojen havaitseminen, määritteleminen ja mittaaminen on huomattavasti vaikeampaa ja ne ovat usein hyvin syvällä meissä ja uuden oppiminen ja vanhasta ”poisoppiminen” on melko vaikeaa. Tästä johtuen organisaatiot tekevät usein valintapäätöksiä pehmeiden taitojen perusteella ja antavat sitten tarvittavien kovien taitojen valmennusta.

3. Suoritusarviot. Näitä on monia erilaisia, joista kolme yleisintä tyyppiä ovat: 180 asteen arvioinnit, jossa henkilö itse sekä hänen alaisensa tai esimies antavat palautetta; 360 asteen arvioinnit, jossa henkilö itse, esimies, alaiset sekä vertaiset antavat palautetta; sekä asiakasarvioinnit jossa asiakkaat antavat palautetta.
4. Job-matching arvioinnit ovat apuväline arvioida henkilön potentiaalisia mahdollisuuksia menestyä jossakin tietyssä työtehtävässä. Yksilön kognitiivisia kykyjä, kiinnostusta ja käyttäytymistyyliä voidaan arvioida ja verrata organisaation huippusuorittajien profiiliin. Arviointien avulla saadaan yhtenäinen terminologia ja yhteiset kriteerit työssä menestymisen arviointiin koko organisaatiossa.

Erilaiset_arvioinnit

Henkilöarvioinnit rahan arvoisia hyötyjä

Rahan arvoisia hyötyjä!

Henkilöarvioinnit auttavat vähentämään

 • Epäonnistuneiden rekrytointien kustannuksia
 • Rekrytoinnin ja perehdytyksen aikaa ja kustannuksia
 • Valmennus- ja kehittämisinvestointeja
 • Esimiesten ja alaisten välisiä ristiriitoja
 • Poissaoloja ja ei toivottua vaihtuvuutta
 • Työntekijän riskiä epäonnistua
 • Huonoja asiakaskokemuksia
 • Riskiä palkata henkilöitä, jotka eivät ”sovi” organisaationne kulttuuriin
 • Rekrytoinnin ja perehdytyksen aikaa ja kustannuksia
 • Hävikistä aiheutuvia kuluja
 • Vakuutusmaksuja
Henkilöarviointi Elinkaari

Henkilöarviointien yleisiä käyttötarkotuksia

Arvioinnit parantavat tuottavuutta työsuhteen koko elinkaaren aikana.

1. Seulonta. Hyvällä esikarsinta-arvioinnilla voi nopeasti seuloa pois ne kandidaatit, joilla ei ole niitä perusedellytyksiä, joita työnantaja hakee.
2. Valinta. Arviointeja käytetään yleisesti arvioimaan työnhakijoita tai jo yrityksessä olevia henkilöitä, joiden ylennystä tai uudelleensijoittelua harkitaan.
3. Perehdytys ja sisäänajo. Kun työnantaja paremmin ymmärtää valittujen henkilöiden edellytyksiä käyttäytymistä, organisaation on helpompi varmistaa työntekijän ja esimiehen yhteistyön onnistuminen.
4. Johtaminen. Kaikkein menestyksekkäämmät johtajat pystyvät muuntaman johtamistyylinsä siten että jokainen alainen tekee parhaansa.
5. Kehittäminen. Arvioinnit voivat mitata joko kovia tai pehmeitä taitoja ja ne voivat auttaa tehostamaan koulutusta ja valmennusta.
6. Suunnittelu. Henkilöarvioinnit voivat olla erittäin tärkeässä roolissa strategisessa työvoimasuunnittelussa ja urasuunnittelussa. Arvioinnit antavat organisaatiolle yhteisen kielen puhuttaessa osaamisesta nyt ja tulevaisuuden tarpeista.

GR8PI ESITE

Seuraavan sukupolven henkilöarviointijärjestelmä

Perinteiset ratkaisut, joita käytetään ihmisten houkuttelemiseen, arvioimiseen, valitsemiseen, kehittämiseen ja pitämiseen, täyttävät huonosti, jos ollenkaan, nykyaikaisten organisaatioiden tarpeet ja vaatimukset.

Siksi Great People Inside on sijoittanut satojen vuosien kollektiivisen, kansainvälisen osaamisen GR8PI:n, pilvipohjaisen "Next Generation People Intelligence Platform" -alustan luomiseen.

Great People Inside huomioi sen, että jokainen organisaatio on ainutlaatuinen ja että organisaatiot voivat käyttää miljoonia omien erityisten johtamistaitovaatimusten määrittelyyn, kehittämiseen ja toteuttamiseen, oman erityisen kulttuurin, huipputason asiakaspalvelun, hienostuneiden arvojen ja dynamiikan jne. kehittämiseen, jotka nekin tuovat heille kilpailuetua ja menestystä. Toisin sanoen ymmärrämme, ettei organisaatioiden ainutlaatuisuus toteudu kaikille sopivalla ratkaisulla. Kutsumme sinut siksi tutustumaan tulevaisuuteen ja seuraavan sukupolven keinoihin säilyttää organisaatiosi erityisyys.

Great People Inside - Lue lisää.

 

Omien tarpeiden mukaan mukautuvat arviointiratkaisut

MUKAUTA BRÄNDIISI SEKÄ ARVIOINTI- JA RAPORTOINTITARPEESI MUKAAN.

Great People Inside on määritellyt yli 100 mitattavaa ulottuvuutta, joista arviointimallit luodaan. Kaikki ulottuvuudet on validoitu myös suomenkielellä.

 1. Voit käyttää valmiita Great People Inside malleja sellaisenaan. Näitä valmiita arviointeja on noin 20.
 2. Voit luoda omia arviointejasi yksinkertaisen “valitse ja poimi” –toiminnon avulla, jossa sinua auttaa Great People Inside edustajasi.
 3. Jos sinulla on laajemmat räätälöintitarpeet - kuten ainutlaatuisten arvioiden luominen, raportointi jne., jotka on räätälöity vain teidän organisaatiollenne – niin meiltä saa täyden räätälöinnin

Kun sinua kiinnostaa nykyaikaiset henkilöarvioinnit

Me kerromme mielellämme lisää työelämän henkilöarvioinneista. Kun haluat jutella asiantuntijamme kanssa voit valita seuraavista tavoista toimia:

 1. Täytä viereinen yhteydenottolomake niin otamme yhteyttä sinuun

 2. Tee varaus suoraan asiantuntijamme kalenteriin

 3. Lähetä meille sähköpostia

 4. Soita meille

CO_round-1_nobg


Christian Öller

christian.oller@adeptus.fi

050 3818000

charles-deluvio-Lks7vei-eAg-unsplash