<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1737480249889261&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to the main content.

2 minuutin luku

Innovatiivisia arviointiratkaisuja työsuhteen koko elinkaaren hallintaan

Innovatiivisia arviointiratkaisuja työsuhteen koko elinkaaren hallintaan

Lähes kaksi kolmesta uudesta rekrytoidusta epäonnistuu työssään ja kaksi kolmesta nykyisestä työntekijästä haluaisi olla töissä jossain muualla. Kuinka hyvin yritys oikeastaan tuntee henkilöstönsä? On osoitettu että 95% ihmisistä liioittelee osaamistaan rekrytointitilaisuudessa. Society of Human Resource Management (SHRM) mukaan 53% heidän tutkimistaan ansioluetteloista sisälsi väärä tietoa.

Ihmisiä on äärimmäisen vaikea ymmärtää, sillä näemme heistä ns. jäävuoren tavoin vain pinnalla olevan 10%. Kaikki se 90% mikä on pinnan alla jää usein arvoitukseksi. Ihmisiä tarkastellaan usein subjektiivisen näkemyksen kautta ns. ”ihmistuntemuksen” avulla. Tälläisen tarkastelun kautta todennäköisyys tunnistaa huippusuorittajat johonkin tiettyyn työtehtävään, on äärimmäisen pieni. Väärässä työtehtävässä olevat työntekijät aiheuttavat vaivaa ja kuluja sekä itselleen että työnantajalleen. Työntekijöitä on erittäin vaikea sitouttaa, mutta kun keskitytään työnhakijan yksilöllisiin ominaisuuksiin, jopa 80% vaihtuvuudesta voidaan välttää. Henkilöstön työhön sopivuus vaikuttaa merkittävästi yrityksen tulokseen. Tunnistamalla henkilöiden potentiaaliset mahdollisuudet löydetään henkilöt, joilla on todennäköisin mahdollisuus menestyä tietyssä tehtävässä.

Profiles International henkilöarvioinnit antavat yrityksille edellytykset tehdä parempia henkilöstöpäätöksiä. Menetelmien avulla saadaan johdonmukaista ja syvällistä tietoa. Subjektiivisten näkemysten tueksi saadaan objektiivisia arviointeja, jotka antavat yritykselle mahdollisuudet valita, rekrytoida, valmentaa ja sitouttaa oikeat henkilöt, eli huippusuorittajat oikeisiin tehtäviin. Henkilöarvioinnit kertovat yritykselle onko työntekijä soveltuva työhön, esimieheen ja tiimiin, sekä antavat arvokasta tietoa henkilön osaamisesta ja käyttäytymispiirteistä. Henkilöstöarviointien avulla saadaan myös selville miten henkilöt toimivat erilaisissa vaativissa tilanteissa, kestävätkö he painetta ja stressiä ja onko henkilöiden motivaatio ja asenne työssä vaadittavalla tasolla.

Valitse parhaat, rekrytoi ja pidä kiinni huippusuorittajista

 

Tutkimusten mukaan, vain 16 % yrityksen koko henkilöstöstä yltää huippusuorituksiin. Miten siis nostaa alisuorittajien ja keskivertosuorittajien tasoa? Työsuorituksen tasoa ei selitä koulutus, sukupuoli, ikä, kokemus eikä mikään muukaan niistä kriteereistä, joita yleensä käytetään henkilöstön valintaperusteena. Profile International on kehittänyt innovatiisia henkilöarviointeja työsuhteen hallintaan, joista oikea työkalu huippusuorittajien löytämiseksi on ProfileXT arviointi. PXT on yhdistemäarviointi, joka mitaa kolmea työssä menestymisen kannalta välttämätöntä tekijää.

 • ajattelutapa – kognitiiviset kyvyt
 • käyttäytymistapa- luontaiset käyttäytymispiirteet.
 • kiinnostuksen kohteet

Tutkijat Ackerman ja Heggestad (1997) havaitsivat, että edellämainitut ovat osittain päällekkäisiä ominaisuuksia, jotka yhdessä selittävät koko henkilöä (total person). Henkilöarvioinnin avulla pystytään vertailemaan yksilöiden sopivuutta, yrityksen huippusuorittajista laadittuun menestyjäprofiilin. Vertailulla saadaan selville jobmatching- työhön sopivuus, jonka avulla voidaan päätellä ketkä todennäköisimmin omaavat edellytykset menestyä tietyssä työssä. Kun löydetään tietylle työlle oikeat tekijät, suoritustaso nousee ja työntekijät myös viihtyvät työssään paremmin ja sitoutuvat yritykseen pidemmäksi aikaa. Arviointia käytetään työsuhteen koko elinkaareen: valintaan, rekrytointiin, johtamiseen, työnohjaukseen, valmennukseen ja strategiseen työvoimasuunnitteluun.

 

Mitä jos työntekijöiden kanssa tulisi käyttöohje?

 

Yritykset palkkaavat ja kouluttavat työntekijöitään ymmärtämättä juurikaan, miten nämä ihmiset toimivat tai sopivat tiettyyn työhön tai organisaatioon. Voi olla, että jotkut henkilöt vastaavat paremmin johonkin tiettyyn tapaan johtaa, tai heillä voi olla vahvuuksia tai heikkouksia joista esimiehen on hyvä olla tietoinen. Henkilöarvioinnit kertovat henkilöiden kehitystarpeista ja työssä suoriutumisesta, ne ovat arvokaita työkaluja esimiehille, kun tavoitteena on saada uudet tai nykyiset työntekijät tuottamaan nopeammin ja oma organisaatio huippusuorituskykyiseksi. Henkilöarviointien avulla saavutetaan hyötyjä jotka takaavat menestyksen. Yrityksen kannatta siis kantaa vastuunsa huippusuorituskykyisen työvoiman löytämisessä ja ylläpitämisessä.

Olemme listanneet hyödyt, jotka yritys voi saavuttaa henkilöarviointien avullla:

 • Rekrytoidaan niitä henkilöitä, joilla on suurin todennäköisyys menestyä tietyssä työssä
 • Lyhennetään aikaa saada uusi työntekijä tuottamaan täydellä teholla
 • Parannetaan esimiesten ja alaisten välistä kommunikointia
 • Vähennetään konflikteja työpaikalla ja parannetaan työtyytyväisyyttä
 • Maksimoidaan jokaisen työntekijän kontribuutio organisaatiolle
 • Vähennetään poissaoloja ja vaihtuvuutta
 • Lisätään myyntiä ja parannetaan asiakasuskollisuutta
 • Tehostetaan strategista työvoimasuunnittelua ja organisaation muutosvalmiutta
 • Lisätään koko henkilöstön osaamista, tuottavuuden tasoa ja joustavuutta
Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

Tunneäly myyntityössä - Tavoitekirkkaus

TAVOITEKIRKKAUS - AIVOT RAKASTAVAT SELKEYTTÄ Viikoittain, kun valmennuksissa kysyn, että onko sinulle selvää ja kirkasta, mitä sinulta tässä roolissa...

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Tunneäly myyntityössä - Myyntiesteet

Mistä myyjän suorituskyky syntyy digitalisaation aikakaudella? Jos sinulla on kuumetta, niin voidaanko suoraan päätellä, että sinulla on flunssa? Ei...